Moje publikacje

W swoich publikacjach skupiam się na kilku obszarach: prawach człowieka (w tym prawach socjalnych), mediacji oraz negocjacjach i komunikacji. 

 

WYKAZ PUBLIKACJI – dr Paweł Siejak:

 

 1. Wpływ Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na sytuację mniejszości narodowych w Republice Łotewskiej, [w:] Europejski system praw człowieka: inspiracja uniwersalna, uwarunkowania kulturowe, bariery realizacyjne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń, 2016 r.

 

 1. Nauka w języku niemieckim w polskich placówkach oświatowych w świetle zobowiązań wynikających z Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, Ius et administratio, Rzeszów, 2017 r.

 

 1. Sytuacja Polaków w Republice Łotewskiej, jako przykład ochrony prawnej mniejszości narodowych w republice poradzieckiej, [w:] Ochrona praw człowieka w Europie: aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, J. Jaskiernia, K. Spryszak, 2017 r.

 

 1. Mniejszości narodowe w Republice Estońskiej w świetle trzeciego oraz czwartego cyklu monitoringowego konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych w latach 2009-2016, [w:] Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń, 2018.

 

 1. Ochrona praw mniejszości narodowych w Polsce w świetle zobowiązań wynikających ze standardów Rady Europy w latach 2014-2018, [w:] Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń , 2019.

 

 1. Wkład Europejskiej Komisji ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości w instytucję mediacji w państwach członkowskich Rady Europy, [w:] Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń, 2020.

 

 1. Współpraca Rady Europy z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w zakresie oddziaływania na ochronę praw mniejszości narodowych w Republice Łotewskiej, [w:] Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku. Księga pamiątkowa Prof. dr. hab. Jerzego Jaskiernii, R. M. Czarny, Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Toruń, 2020.

 

 1. „Mediacje rodzinne. Najważniejsze aspekty”, Wydawnictwo Edutrener Polskie Centrum Szkoleń, Kielce, 2020, ISBN: 978-83-957811-0-0.

 

 1. Mediacje szkolne i rówieśnicze. Jak budować relacje w szkole. Porady dla nauczyciela, Wydawnictwo Edutrener Polskie Centrum Szkoleń, Kielce, 2020, ISBN: 978-83-957811-1-7.

 

 1. Mediacja, jako skuteczny instrument usprawniający funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w stosunkach gospodarczych w polskim porządku prawnym, Materiał pokonferencyjny Międzynarodowej naukowo – praktycznej konferencji pt. „Perspektywy rozwoju finansowo – ekonomicznego Ukrainy”, Tarnopolski Uniwersytet Ekonomiczny, Tarnopol, 2020.

 

 1. Jak odzyskać swoje pieniądze? Porady dla przedsiębiorców na temat windykacji polubownej, Wydawnictwo Edutrener Polskie Centrum Szkoleń, Kielce, 2020, ISBN 978-83-957811-2-4 .

 

 1. Ochrona praw społecznych w systemie aksjologicznym Rady Europy i procedury monitorowania ich realizacji – w druku.

 

 

[forminator_form id="116"]